KontaktObchodné meno: Supplify s.r.o.

Adresa: Černyševského 10

851 01  Bratislava - Petržalka

IČO: 52 399 117

DIČ: 2121039360 (Nie sme platitelia DPH)

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 138419/B.

IBAN: SK1283300000002901683485

E-mail: obchod@supplify.sk

Zodpovedný vedúci: Ing. Daniel Kozák

Telefónny kontakt: +421 910 160 939

Príjem objednávok cez e-mail: Nonstop

Prevádzková doba (e-mail a telefón): Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5

820 07  Bratislava 27

tel.: 02/58272 172

e-mail: ba@soi.sk


Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Supplify s.r.o. (ďalej len Supplify s.r.o.) a kupujúceho vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe objednávky kupujúceho prijatej predávajúcim (ďalej len “zmluva”). Predmetom zmluvy je predaj respirátorov FFP2 (KN95) (ďalej len “tovar”) a poskytnutie súvisiacich služieb ako napr. doprava (ďalej len “služby”). 

 2. Všetky vzťahy medzi Supplify s.r.o. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka ak kupujúci je podnikateľ podľa Zákona č. 513/1991 Zb a ustanoveniami Občianskeho zákonník ak kupujúci je fyzická osoba podľa Zákona č. 40/1964 Zb.

 3. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou. Kupujúci súhlasí s odosielaním faktúry iba v elektronickej podobe. 

 4. Obchodný vzťah medzi Supplify s.r.o. a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

 2. Spoločnosť Supplify s.r.o. si vyhradzuje právo na poskytnutie akciových cien a zliav a definovanie obdobia, kedy bude takéto akciové ceny a zľavy poskytovať.

Článok III.

Objednávka

 1. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovaru, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky spolu s jeho identifikačnými údajmi vyhlasuje, že: je oprávnený kúpiť tento tovar podľa zákona zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, všetky uvádzané údaje a informácie sú pravdivé, bol poučený o možnosti storna zmluvy, bol oboznámený so VOP a slobodne a plne s nimi súhlasí a udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a bol riadne oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

 4. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo stornovať objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Mena platby je EUR, pričom platby za tovar a služby je možné realizovať platbou na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

 Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od obdržania platby zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, a ak sa nedohodnú inak, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza také množstvo tovaru, ktorého časť nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  1. Slovenskej pošty, a.s.; Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

  2. ReMax Courier Service, spol s r.o.; Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava,

  3. DHL Hlavná kancelária, a.s.,: Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava 21

  4. Slovak Parcel Service s.r.o.,: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

  5. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

  6. vlastnou dopravou predávajúceho.

 6. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 7. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VI.

Poplatky za prepravu

 1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poplatok za prepravu je uvedený v zmluve.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. 

 2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.

Článok IX.

Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie kupujúceho

 1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 2. Kupujúci je povinný, ak chce toto právo využiť, v danej lehote poslať predávajúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailovej komunikácie na kontaktnú adresu uvedenú v zmluve. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

 3. Tovar nám neposielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá. 

 4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až 1) zákona č. 102/2014. Z.z.

 7. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  2. prevziať objednaný tovar,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcemu.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky a kontakt.

 3. Odoslaním objednávky sa kupujúci oboznámil  so VOP ako aj reklamačnými podmienkami, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasil.

 4. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým podľa aktuálneho a úplného znenia Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 6. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred VOP.

 7. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím dokumentov poskytnutých predávajúcim.

 8. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. február 2020.Reklamačné podmienky

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu uvedenú vo faktúre avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. 

 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané elektronicky.

 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu tej časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, elektronickou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou), vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný v zákonnej lehote. 

 14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou VOP, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 16. Kontakt Supplify s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava - Petržalka, obchod@supplify.sk.